×
×
×

ติดต่อ
จำหน่ายสนามเด็กเล่นราคาถูก ทั้งปลีกและส่ง โดย kaisnamdek.com

การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ชวยให้เด็กได้พัฒนาทางด้านสังคมอารมณ์และสติปัญญา การที่เด็กได้เล่น จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจโลก ส่งเสริมปฎิสัมพันธ์ทางสังคม การควบคุมทางร่างกาย ทักษะในการทรงตัว และที่สำคัญการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเล่นของเด็ก ที่มีความปลอดภัย ทำให้เด็กนั่นได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่น (Playground) 

        มักจะพบเห็นได้ตามโรงเรียน สวนสาธารณะ รวมทั้งในศูนย์การค้า สวนสนุก และร้านอาหารบางร้าน เช่น ห้างสาพรรสินค้าขนาดใหญ่ที่มีทั้งเด็กแล้วผู้ปกครอง วัยรุ่น ต่างกันพาเดินเล่น บางทีผู้ปกครองต้องเข้าไปทุระบ้าง อาจไม่มีเวลาดูแลลูกหลาน สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่สำหรับเด็กใช้ทำกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาการด้าน ต่าง ๆ ของตนในสนามเด็กเล่นมักมีอุปกรณ์ "เครื่องเล่นสนาม" ที่ออกแบบไว้สำหรับเด็กในแต่ละวัยและในแต่ละระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา สนามเด็กเล่นไม่จำกัดว่าต้องจัดอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น สามารถตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้แม้แต่ในห้างฯ ต่างๆ ที่ผู้ปกครองเดินทำธุระแล้วนำเด็กๆไปเล่นในเครื่องเล่นเพื่อที่ผู้ปกครองจะทำธุระได้สะดวก หรือในบ้านเพื่อให้เด็กที่ต้องการมีกิจกรรมของ ตนเอง


ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม  

        สนามเด็กเล่นเป็นที่รวมของเด็ก ๆ ที่ได้มาพบกันและเล่นกัน เป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ ให้สามารถรู้จักอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจอารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก ๆ การมีสนามให้เด็กเล่นเป็นความเมตตาของผู้ใหญ่ที่ “จัดให้” กับเด็ก เพราะเด็กไม่สามารถสร้างเอง หรือ “จัดให้” กับตนเองได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มี “จิตเมตตา” หรือ “จิตสาธารณะ”